(klíčová slova: spolupráce, vztahy, efektivita, znalosti, zkušenost)

Nabízíme Vám profesionální vedení zakázek včetně nastavení procesů spolupráce a kontrolních a hodnotících mechanismů, které nám společně pomohou dosáhnout nastavených cílů.

Nabízíme nezaujatý pohled zvenčí a nadhled, který vám přinese efektivní řešení Vaší komunikace.

Ve Vašich rukou samozřejmě zůstává detailní znalost oboru a interních procesů Vaší firmy. Při otevřené a týmové spolupráci Vaše „vklady“ znásobíme našimi profesními znalostmi.

Přinášíme profesionální nastavení hodnotících mechanismů vzájemné spolupráce, které zohlední jak kreativní přístupy, tak i dodržování termínů pro stanovené úkoly včetně finančního řízení zakázky.

Zdroj: CIPR

 

Analýza

(klíčová slova: analýza, SWOT analýza, PEST analýza, EPISTLE analýza)

Prvním krokem pro nastavení strategického konceptu je analýza. Analytická fáze je obdobím, kdy si klient a agenturní konzultanti musí zodpovědět celou škálu otázek, která jim pomůže v popisu stávající situace a stane se odrazovým můstkem pro směr a cestu pro dlouhodobý komunikační koncept.

Ve spolupráci s klientem a jeho nejvyšším vedením si charakterizujeme společnost v nejširším slova smyslu, tedy co to je za společnost, jaké výrobky či služby nabízí a komu, jaká je definovaná vize a mise, jaké jsou nastavené cíle, popíšou se veškeré vnitřní struktury včetně finančních výsledků. Součástí charakteristiky je i stávající pozice klienta na trhu. Nejbližší odborní partneři ale i odpůrci a samozřejmě souhrn všech aktivit, které se doposud ve firmě dělali, a to včetně jejich hodnocení a dosažených výsledků.

Z vnějšího pohledu je nutné popsat si legislativní prostředí, které je nutné doplnit dalšími standardy trhu, tzv. „best practice“ či určitými zvyklostmi trhu, na kterém podnikáte. Stejně podrobně je nutné popsat konkurenci. Je to fáze, ve které si klademe pouze otázky, kterých je však mnoho.

Výstupem z této fáze je nejčastěji využívaný typ analýzy, a to SWOT analýza, která popisuje slabé a silné stránky z interního pohledu a hrozby a příležitosti z vnějšího pohledu. Často využívaným analytickým postupem je i PEST analýza v dnešní době rozšířená do podoby EPISTLE.

Zdroj: vlastní zpracování come2us

Výsledkem analytické fáze je získat co největší množství informací, které následně zpracujeme do strukturované podoby a stane se základem pro strategická rozhodnutí a taktické kroky.

„Život je vyvození dostatečných závěrů z nedostatečných premis.“

-- S. Butler

Hodnocení

(klíčová slova: hodnocení PR, mediální analýza, monitoring) 

Hodnocení výsledků naší společné práce považujeme za velice důležité. Obor komunikace, public relations a marketingu nabízí širokou škálu nástrojů, jejichž jednotné hodnocení však není možné.

Pro každý nástroj proto volíme individuální hodnotící parametry, a to jak z dlouhodobého hlediska, tak i krátkodobého pohledu. Mezi nejčastější aktivity, které realizujeme ve spolupráci s našimi klienty, jsou media relations. U tohoto nástroje hodnotíme především:

 • kde se text objevil (typ média, oportunity to see, aktivita / reaktivita)
 • kdo je autorem textu (novinář, nezávislá autorita)
 • tón mediálních výstupů
 • které produkty / služby / značky / témata jsou předmětem textu (titulek, podtitulek)
 • mediální pokrytí hlavních konkurentů (kde a jak často)
 • umístění a velikost příspěvku, fotografie
 • jaká klíčová sdělení jsou součástí textu

Z toho tedy můžeme získat jednoznačné informace vztahující se k jednotlivým projektům, zároveň tento přístup používáme i pro roční hodnocení media relations aktivit:

 • jaká byla zasažená veřejnost
 • o jaký typ textu se jednalo (zpráva, komentář apod.)
 • kdo byl v textu a jak citován
 • jaký byl tón příspěvku
 • jak významné je dané médium pro naše sdělení

Jako základní hodnotící modle obecně pro všechny nástroje využíváme 3stupňový hodnotící model (Preparation, Implementation, Impact model) – to by bylo v pravé části Zdroj: Tom Watson, Paul Noble: Public Relations A Best Practice Guide to Public Relations Planning, Research & Evaluation.

Tento hodnotící model vždy ve spolupráci s klientem přizpůsobíme konkrétnímu nástroji a i konkrétnímu zadání. Díky základním standardním parametrům nám výstupy hodnocení mohou sloužit jako benchmark, tedy srovnávací rovina pro jednotlivé nástroje a realizované projekty.

„Kůň není hodnocen za svoji sílu, nýbrž za kvalitu chovu.“

-- Konfucius

Výběr vhodné strategie

(klíčová slova: strategie, PR, PRE proces)

Termín strategie a její naplnění vychází z vojenské terminologie a poprvé se s ní potkáváme v řecké vojenské teorii. Existují různé strategické přístupy v oblasti komunikace, my se po letech praxe přikláníme ke konceptu doporučovanému i britskou odbornou institucí Chartered Institute of Public Relations. ve 4 krocích:

První krokem je analýza, a to jak z vnitřních, tak i vnějších úhlů pohledu. Dalším krokem je nastavení plánu.

Ten se skládá z:

 • definování cíle, tedy toho, čeho chceme dosáhnout
 • definování cílových skupin, publika či veřejnosti, tedy podrobný popis těch, které především chceme svými aktivitami oslovit
 • nastavení strategického konceptu, tedy popisu obecných dlouhodobých přístupů, které nás dovedou k nastavenému cíli

Strategie musí reflektovat komplexní celofiremní, marketingovou a obchodní strategii společnosti. Integrovaná komunikace je základem úspěchu jakéhokoli komunikačního konceptu PR.

Další fází je realizace, tedy konkrétní aktivity, které vykonáváme v krátkém časovém období. Nejčastěji bývá realizační plán zpracován jako roční, nebo pro kratší období, které je shodné s trváním daného projektu, jenž může být součástí dlouhodobého strategického konceptu.

A poté už následuje poslední fáze, tedy společné vyhodnocení a následné přizpůsobení taktických plánů či operační strategie podle výsledků hodnocení a konkrétní situace na trhu.

Zdroj: vlastní zpracování come2us

„Lidé vědí, co dělají; často dokonce vědí, proč dělají to, co dělají; ale nevědí, co to dělá, když to dělají.“

-- M. Foucault